VEDTÆGTER FOR KØGE SVØMMEKLUB

 

Foreningens navn er Køge Svømmeklubog klubben er stiftet d. 9. april 1970. Foreningens hjemsted er Køge Kommune.     

Stk. 1.

At skabe mulighed for at alle kan dyrke svømmeidræt på det plan, som hver enkelt ønsker. Dette søges opnået ved undervisning i de forskellige svømmediscipliner og ved afholdelse af konkurrencer.

Stk. 2.

At undervise i selvredning og livredning, for derigennem at mindske antallet af drukneulykker.

Stk. 3.

At aktivere flest mulige indenfor svømmeidrættens rammer, for derigennem at øge samfundets mentale og sociale sundhed.

Stk. 4.

At skabe og fastholde en konkurrenceafdeling på højt nationalt niveau med svømmeskolen som fundament.

Foreningen er medlem af Dansk Svømmeunion (SVØM), som er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Stk. 1.

Som aktive medlemmer kan optages enhver enkeltperson, der opfylder DIF’s betingelser.

Stk. 2.

Som støttemedlem kan optages enhver enkeltperson, som interesserer sig for foreningens formål.

Foreningens kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. 

Stk. 1.

For gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt, og at det pågældende medlem ikke skylder kontingent.

Stk. 2.

Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan medlemmet ekskluderes.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2.

Der indkaldes med 1 måneds varsel til afholdelse senest i april måned ved annoncering på www.ksk.dk og ved udsendelse af foreløbig dagsorden til alle medlemmer via vores medlemssystem.

Stk. 3.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Til forslag, der ikke er indkommet rettidigt, kan generalforsamlingen ikke tage bindende beslutning.

Stk. 4.

Endelig dagsorden bekendtgøres ved udsendelse til alle medlemmer via vores medlemssystem 8 dage før generalforsamling med angivelse af indkomne forslag.

Stk. 5.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er Køge Svømmeklubs bestyrelse og aktive medlemmer samt støttemedlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst seks måneder, og som har betalt kontingent senest en måned før generalforsamlingen.

Medlemmer på 15 år og derover har personlig stemmeret, mens medlemmer under 15 år har stemmeret via deres forældre/værge – 1 stemme pr. medlem. Medlemmer mellem 15 og 18 år kan vælge at lade deres værge stemme på deres vegne.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse, og der kan kun afgives 1 stemme pr. aktivt medlem eller bestyrelsesmedlem.

Stk. 6.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, dog skal iagttages de særlige beslutningsbetingelser, som fremgår af vedtægternes § 13 og § 14.

Stk. 7.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af budget for det indeværende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen
  8. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
  9. Valg til diverse udvalg (Jf. klubbens vedtægter § 10.)
  10. Eventuelt.

Stk. 8.

Generalforsamlingens ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen.

Stk. 9.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, se § 13 og 14.

Alle valg foregår ved håndsoprækning, såfremt intet fremmødt medlem forlanger skriftlig afstemning. Såfremt minimum et fremmødt medlem begærer skriftlig afstemning, skal valghandlingen for det pågældende punkt på dagsordenen være skriftlig.

Stk. 10.

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat. 

Stk. 1.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 30 stemmeberettigede medlemmer har forlangt en sådan afholdt.

Stk. 2.

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling må ledsages af de forslag, som ønskes forelagt denne. Forslagene skal opføres på dagsordenen.

Stk. 3.

Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 1.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer. Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og således at 4 medlemmer er på valg i de ulige år, og 3 medlemmer er på valg i de lige år.

Ved medlemsforfald supplerer bestyrelsen sig med den eller de på generalforsamlingen valgte suppleanter dernæst med andre medlemmer hvis nødvendigt.

Stk. 2.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt eller støttemedlem, der er fyldt 18 år og

som ikke er i restance til foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af foreningen i form af enten aktivt- eller støttemedlemsskab. Det tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af forældre til børn, der svømmer aktivt, personer fra lokale erhvervsliv og personer med lokalpolitiske relationer.

Stk. 3.

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse, hvor forretningsudvalget også nedsættes blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 4.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Stk. 5.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

Stk. 6.

Bestyrelsen fastlægger foreningens målsætning, strategi og forretningsplan. Dette sker på baggrund af et oplæg fra foreningens forretningsudvalg. 

Stk. 7.

Forretningsudvalget under bestyrelsen består af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer, idet formand eller næstformand udgør det ene medlem. De to øvrige medlemmer udpeges af bestyrelsen.

Forretningsudvalget afholder løbende møder med klubchefen vedrørende klubbens daglige drift.

Stk. 8.

Både bestyrelsen og forretningsudvalget fastsætter selv egen forretningsorden.   

Stk. 1.

Bestyrelse og forretningsudvalg kan til enhver tid oprette relevante udvalg.

Stk. 2.

Valg til foreningens stående udvalg kan ske på generalforsamlingen, og medlemmerne skal varetage udvalgenes og foreningens interesser. Udvalgene kan dog suppleres med yderligere medlemmer jf. § 10, stk. 5.

Stk. 3.

Imellem generalforsamlingerne referer udvalgene direkte til foreningens bestyrelse, der har den endelige afgørelse i alle forhold vedrørende foreningen.

Medlemmerne i udvalgene varetager bestemte opgaver, dels udstukket af generalforsamlingen og dels udstukket af foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen kan udvide og eventuelt indskrænke disse opgaver alt afhængig af foreningens interesser.

Stk. 4.

I hvert udvalg tilstræbes, at mindst et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget repræsentant er medlem.

Valgbar til udvalg er ethvert aktivt- eller støttemedlem, der er fyldt 15 år, og som ikke er i restance til foreningen.

Stk. 5.

Udvalgene kan supplere sig selv, eller bestyrelsen kan udpege nye udvalgsmedlemmer indtil næste generalforsamling. Udvalgene kan dog kun supplere sig med bestyrelsens godkendelse efter indstilling.

 Stk. 6.

Udvalgene konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7.

Udvalgene fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 8.

Et udvalg er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgsmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen ansætter/udpeger en klubchef.

Bestyrelsen bemyndiger klubchefen til, under stillingsfuldmagt, at håndtere de daglige økonomiske forpligtelser for Køge Svømmeklub, samt forpligte Køge Svømmeklub indenfor de i budgettet udstukne rammer og poster.

Endvidere bemyndiger bestyrelsen klubchefen til, sammen med et bestyrelsesmedlem, at tegne Køge Svømmeklub i forbindelse med effektuering af beslutninger truffet af bestyrelsen.

Bemyndigelserne vurderes én gang om året af bestyrelsen.

I klubchefens fravær (ferie/sygdom) varetages dennes opgaver af forretningsudvalget.

Regnskabet revideres af registreret eller statsautoriseret revisor og forelægges

generalforsamlingen til godkendelse. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 1.

Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er for forslaget.

Stk. 2.

Forslag om vedtægtsændringerne skal opføres på dagsorden som et særskilt punkt.

Stk. 3.

Opnår forslaget om vedtægtsændringer ikke 2/3 af de fremmødtes tilslutning, men der har været almindeligt flertal for forslaget, kan ændringen af vedtægterne ske ved en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med almindeligt stemmeflertal.

Stk. 1.

Bestemmelse om foreningens opløsning kan foretages såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2.

Forslag om foreningens opløsning skal opføres på dagsordenen til generalforsamlingen som et særskilt, motiveret punkt.

Stk. 3.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, men såfremt ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer er for forslaget, kan opløsning af foreningen ske ved beslutning på en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved denne nye generalforsamling er for forslaget.

Stk. 4.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, tilgå SVØM.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Herfølge den 13. august 1991, med ændring på:

Vores sponsorer