Vedtægter

VEDTÆGTER  

 • § 1. Navn

Foreningens navn er Køge Svømmeklub, og klubben er stiftet d. 9. april 1970. Foreningens hjemsted er Køge Kommune.

 • § 2. Foreningens formål

At skabe mulighed for alle at dyrke svømmeidræt på det plan, som hver enkelt ønsker. Dette søges opnået ved undervisning i de forskellige svømme discipliner og ved afholdelse af konkurrencer.

At undervise i selvredning og livredning, for derigennem at mindske antallet af drukneulykker.

At aktivere flest mulige indenfor svømmeidrættens rammer, for derigennem at øge samfundets mentale og sociale sundhed.

Med svømmeskolen som fundament, at skabe og fastholde en konkurrenceafdeling på højt nationalt niveau.

 • § 3. Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af Dansk Svømmeunion (SVØM), som er et specialforbund under Danmarks Idræts-forbund (DIF).

 • § 4. Optagelse af medlemmer

Som aktive medlemmer kan optages enhver enkeltperson, der opfylder DIF’s betingelser.

Som passive medlemmer kan optages enhver enkeltperson, som interesserer sig for foreningens formål.

 • § 5. Kontingent

 

Foreningens kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

 • § 6. Udmeldelse – eksklusion

 

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt, og at det pågældende medlem ikke er i

kontingentrestance. Når et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan medlemmet ekskluderes.

 • § 7. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der indkaldes med 1 måneds varsel til afholdelse senest i marts måned ved annoncering på www.ksk.dk, og ved opslag i Herfølge Svømmehal og Køge Svømmeland.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Til forslag der ikke er indkommet rettidigt, kan generalforsamlingen ikke tage bindende beslutning

Endelig dagsorden bekendtgøres ved opslag i Herfølge Svømmehal og Køge Svømmeland 8 dage før generalforsamling med angivelse af indkomne forslag.

Ethvert fremmødt aktivt eller passivt medlem, der

 • er fyldt 14 år
 • har været medlem i mindst to måneder
 • ikke er i kontingentrestance

er stemmeberettiget med en stemme.

Medlemskab skal kunne dokumenteres på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer, dog skal iagttages de særlige beslutningsbetingelser, som fremgår af vedtægternes § 14 og § 15.

 • § 8. Dagsorden

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. 1. Valg af dirigent
 2. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 3. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. 4. Forelæggelse af budget for det indeværende år
 5. 5. Behandling af indkomne forslag
 6. 6. Valg af bestyrelse for 2 år ad gangen
 7. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. 8. Valg af registreret/statsautoriseret revisor
 9. 9. Evt.
 • § 9. Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingens ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt flertal, hvor intet andet er foreskrevet i vedtægterne, se § 14 og 15.

Alle valg foregår ved håndsoprækning, såfremt intet fremmødt medlem forlanger skriftlig afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol.

 • § 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 30 stemmeberettigede medlemmer har forlangt en sådan afholdt.

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling må ledsages af de forslag, som ønskes forelagt denne. Forslagene skal opføres på dagsordenen. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

 • § 11. Valg til bestyrelse

Det Tilstræbes, at bestyrelsen sammensættes af forældre til børn der svømmer aktivt, personer fra lokale erhvervsliv og personer med lokalpolitiske relationer.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 3 medlemmer. Alle medlemmer vælges for 2 år ad gangen, og således at  4 medlemmer er på valg i de ulige år og 3 medlemmer er på valg i de lige år.

Ved medlemsforfald supplerer bestyrelsen sig med den eller de på generalforsamlingen valgte suppleanter.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt eller passivt medlem, der er fyldt 18 år og som ikke er i restance til foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af foreningen.

 • § 11 a. Valg til diverse udvalg

Valg til foreningens stående udvalg sker på generalforsamlingen, og medlemmerne skal varetage udvalgenes og foreningens interesser. Imellem generalforsamlingerne referer udvalgene direkte til foreningens bestyrelse, der har den endelige afgørelse i alle forhold vedrørende foreningen.

Medlemmerne i udvalgene varetager bestemte opgaver, dels udstukket af generalforsamlingen og dels udstukket af foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen kan udvide og eventuelt indskrænke disse opgaver alt afhængig af foreningens interesser.

I hvert udvalg tilstræbes at mindst et bestyrelsesmedlem eller en af bestyrelsen udpeget repræsentant er medlem.

Valgbar til udvalg er ethvert aktivt eller passivt medlem, der er fyldt 14 år, og som ikke er i restance til foreningen.

Udvalgene kan supplere sig selv eller bestyrelsen kan udpege nye udvalgsmedlemmer indtil næste generalforsamling. Udvalgene kan dog kun supplere sig med bestyrelsens godkendelse efter indstilling.

 • § 12. Bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.

I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme afgørende.

 • § 12 a. Udvalg

Udvalgene konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Udvalgene fastsætter selv sin forretningsorden.

Et udvalg er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af udvalgsmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen ansætter/udpeger en Klubchef.

Bestyrelsen bemyndiger Klubchefen til, under stillingsfuldmagt, at håndtere de daglige økonomiske forpligtelser for Køge Svømmeklub, samt forpligte Køge Svømmeklub indenfor de i budgettet udstukne rammer og poster.

Endvidere bemyndiger bestyrelsen Klubchefen til, sammen med et bestyrelsesmedlem, at tegne Køge Svømmeklub i forbindelse med effektuering af beslutninger truffet af bestyrelsen.

Bemyndigelserne vurderes én gang om året af bestyrelsen. Bestyrelsen fastlægger foreningens målsætning, strategi og forretningsplan. Dette skal normalt ske baseret på oplæg fra foreningens ledelse. Bestyrelse og ledelse kan til enhver tid oprette relevante udvalg.

 • § 13. Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af registreret eller statsautoriseret revisor og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

 • § 14. Vedtægtsændringer

Ændringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede er for forslaget. Forslag om vedtægtsændringerne skal opføres på dagsorden som et særskilt punkt. Opnår forslaget om vedtægtsændringer ikke 2/3 af de fremmødtes tilslutning, men der har været almindeligt flertal for forslaget, kan ændringen af vedtægterne ske ved en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling med almindeligt stemmeflertal.

 • § 15. Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan foretages såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling. Forslag om foreningens opløsning skal opføres på dagsordenen til generalforsamlingen som et særskilt, motiveret punkt.

Til beslutning om foreningens opløsning kræves at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, men såfremt ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer er for forslaget, kan opløsning af foreningen ske ved beslutning på en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ved denne nye generalforsamling er for forslaget.

I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, tilgå SVØM.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i Herfølge den 13.08.1991, med ændring på ordinær generalforsamling den 29.02.1996, ordinær generalforsamling den 1. marts 2001 og ordinær generalforsamling den 17. marts 2005 og ordinær generalforsamling den 24. marts 2009 og ordinær generalforsamling den 2. marts 2010 og ordinær generalforsamling den 6. marts 2016.

Køge Svømmeklub tilbyder bred variation af svømmehold til alle aldre. Fælles mål for alle holdene er at forbedre sine svømmefærdigheder. Blandt andet inden for tryghed, selvredning, bevægelse, svømning og livredning. Vi er følger de moderne svømmeprincipper, anbefalet af Dansk Svømmeunion. Vores trænere er uddannede og bliver løbende inspireret via interne og eksterne kurser. Yderligere gennemfører alle vores trænere og instruktører årligt Dansk Svømmeunions Bassinprøve. Vi har hold til alle..

Offentlige åbningstider

Herfølge Svømmehal har offentlig åben

Mandage kl. 14.00-15.45 og

torsdage kl. 14.00-15.15


Se priser og lukkedage HER